Công khai thu chi tài chính năm học 2018 - 2019

Công khai thu chi tài chính năm học 2018 - 2019
Nhà trường thực hiện công khai thu chi tài chính năm học 2018 - 2019 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017
.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Vinh